Documentació


Normativa sobre les escoles bressol


Cal saber que durant el curs 2002-2003 es van recollir signatures per fer una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per demanar més places d'escola bressol, i que les entitats promotores van ser CONFAV (Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya), Unió de Consumidors de Catalunya i MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa, on està CCOO, UGT, USTEC, Moviments de Renovació Pedagògica, AJEC, AEP, FaPaC i Fapaes).


I cal recordar, també, que gran part del desplegament del mapa escolar de bressol es deu a l'esforç de la societat civil i d'entitats.


Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. (Fruit d'una ILP) i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya.

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.


El model educatiu de les escoles bressol municipals de Barcelona


“Escola bressol” pública y de calidad, Article de Jordi Matas, El País, 14 de gener del 2012.

Drets reconeguts a les lleis“Els professors, els pares i, en els seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics, en la forma que la llei estableixi.” (27.7.).


(...) els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i la participació de la família en l’educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l’accés a les activitats educatives en el lleure, (...).


La Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació (LODE, 1985)és la primera llei que ha regulat els consells escolars dels centres docents sostinguts amb fons públics. La LODE ha estat objecte de modificacions al llarg dels anys però segueix en vigor, i ara és la llei que regula la composició i les competències del consell escolar dels centres privats i concertats.


En canvi, la Llei Orgànica d’Educació (LOE, 2006) és la llei orgànica que regula els òrgans de govern i de participació dels centres docents públics.


El Pacte nacional per a l’educació és un acord amb les famílies, els centres educatius, el professorat, l’alumnat i els Ajuntaments. (...)


El Dret a l'educació i l'èxit escolar és un objectiu que comparteix tota la comunitat educativa (les famílies, el professorat i les entitats de l'entorn).